Chính sách xử lý khiếu nại

1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của shop.
2. Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (Ba) ngày làm việc kể từ khi nhận
được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương
lượng.